Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość w IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im Królów Polskich w Krakowie

w Krakowie

 

Rozwój nauczania na odległość od marca 2020 r. w IV Prywatnym Liceum osiągnął bardzo wysoki poziom. Nie osiadamy jednak na laurach – funkcjonowanie i rozwój systemu zdalnego nauczania w naszej szkole wciąż jest udoskonalany!

Stosujemy różne systemy multimedialne do wspomagania procesu dydaktycznego. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, by lekcje były wartościowe. Na przedmiotach ścisłych lekcje prowadzone są z wykorzystaniem tabletów graficznych. W ramach stosowanych przez naszą szkołę systemów wyróżnia się systemy kształcenia na odległość (e-edukacja, e-learning). Nauczanie na odległość prowadzone jest w IV PLO   z wykorzystaniem platformy G Suite dla Szkół i Uczelni, gdzie dostępny jest Classroom, Meet i Kalendarz. Daje to możliwość zaplanowania lekcji (Kalendarz), przeprowadzenia realnie zajęć (Meet, Classroom), przeprowadzenia sprawdzianów, testów itp. (Classroom), przesyłania zadań domowych, oraz odsyłania ich przez uczniów w wyznaczonym terminie (Classroom), a także komunikacji z uczniem, bądź grupą na czacie (Classroom -Strumień).

Klasy w (wirtualnej) rzeczywistościKażdy nauczyciel zakłada na platformie dla zespołów klasowych i grup zajęcia zgodnie z przydziałem zajęć. Nazwa założonych zajęć zawiera nazwę przedmiotu oraz symbol klasy lub symbol klasy wirtualnej i odpowiada klasom w Librusie. Taki system pozwala na uporządkowanie pracy szkoły. Nauczanie na odległość jest realizowane według planu lekcji obowiązującego podczas nauczania stacjonarnego wpisanego do dziennika Librus. Nic nie przepada! Początek i koniec lekcji wyznacza rozkład dzwonków taki sam jak w przypadku zajęć stacjonarnych. Potwierdzeniem zrealizowania lekcji przez nauczyciela (w tym lekcji indywidualnych z uczniami, bo takie też odbywają się w naszej szkole), jest wpis realizacji zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.

Podczas każdej lekcji online nauczyciel odnotowuje w dzienniku Librus obecność ucznia. Rodzice mają wiedzę i kontrolę nad tym, czy dziecko bierze udział w zajęciach. Narzędziem do komunikacji z rodzicami ucznia pozostaje dziennik elektroniczny Librus – daje to wszystkim poczucie bezpieczeństwa dla całej społeczności szkolnej.

Nauczanie na odległość w naszym liceum NIE polega wyłącznie na wskazywaniu lub przesyłaniu uczniom zakresu materiału do samodzielnego opracowania. Nauczyciele stosują różne metody pracy:

  • Synchroniczną — nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie, lekcji online prowadzone są na platformie G Suite dal Szkół i Uczelni – jest to metoda preferowana w naszej szkole.
  • Asynchroniczną — nauczyciel i uczniowie pracują w różnym czasie, np. uczniowie korzystają z prezentacji przygotowanej przez nauczyciela, linków do materiałów edukacyjnych, dokumentów, filmów dostępnych dla uczniów na platformie G Suite dla Szkół i Uczelni, lub w internecie – tę metodę wykorzystujemy np. na przedmiotach uzupełniających lub zastępstwach.
  • Łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie zadań, poszukiwanie informacji, przygotowanie prezentacji itp.
  • Konsultacje na platformie G Suite dla Szkół i Uczelni, podczas których nauczyciel jest dostępny online (Meet) dla uczniów według ustalonego harmonogramu.

Zajęcia z myślą o uczniach

Uczniowie są mobilizowani do czynnego uczestnictwa w lekcjach. Ze względów edukacyjnych, społecznych czy dla przeciwdziałania problemom natury psychicznej, największą wartością na zdalnym nauczaniu jest uczestniczenie w lekcji aktywnie, w interakcji z nauczycielem i innymi uczniami.

Z tego względu nauczyciele dbają o mobilizację uczniów. Szczególną uwagę zwracamy gdy uczeń:

  • Miewa częste lub długotrwałe nieobecności;
  • Nie przywita się z włączoną kamerą, ponieważ chcemy widzieć, że jest gotowy do pracy, a nie pozostaje np. w łóżku, nie jest przygotowany do lekcji czy narusza inne zasady nauczania zdalnego;

Wychowawca przy wsparciu pedagoga szkolnego informuje rodziców o trudnościach ucznia związanych z nauczaniem zdalnym. Wspólnie działamy, by dać naszym podopiecznym siłę do dobrego funkcjonowania. Nauczyciele i pedagog są dostępni dla uczniów i rodziców na dyżurach poprzez e-dziennik lub online (Meet) zgodnie z harmonogramem.

Cała kadra dydaktyczna współpracuje w zespołach przedmiotowych i ustala treści kształcenia. W razie potrzeby modyfikujemy szkolny zestaw programów nauczania. Nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie online: dzielą się doświadczeniami i spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość.

W miarę możliwości tak organizujemy zajęcia, aby uczniowie korzystali wzajemne ze swojej wiedzy i umiejętności – na przykład pracujemy w parach i grupach, dyskutujemy czy wymieniamy poglądy.

Ocenianie uczniów zdalnie to obszar bardzo ważny. W naszym liceum odbywa się ono zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi z uwzględnieniem dostosowań do indywidualnych wymagań edukacyjnych, jeżeli uczeń takie posiada. Nauczyciele zawsze określają sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz informują, które zadanie będzie podlegało ocenie.  Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości technologiczne oraz psychofizyczne do rozwiązywania zadań w wersji elektronicznej.

Mamy też na uwadze fakt, że na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. Proponujemy wówczas inne formy sprawdzania wiedzy.

Praca zdalna nauczycieli jest stale monitorowana przez dyrekcję szkoły.

Ciągłe postępy

Wielu nauczycieli naszej szkoły jest zaangażowanych w doskonalenie elektronicznego wspomagania nauczania prowadzonego tradycyjnymi metodami tzw. blended learning (zintegrowana, hybrydowa) to metoda łącząca tradycyjną naukę (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi online. Takie umiejętności pozostaną w naszej szkole na zawsze – także po powrocie do trybu stacjonarnego już na stałe. Wzbogaci to proces nauczania, wspomoże uczniów w ewentualnych nieobecnościach w szkole ze względów losowych.

Podsumowując, w wielu szkołach podejmowane są działania zmierzające do uproszczenia i usprawnienia procesu dydaktycznego. W naszym liceum wykorzystywane systemy i technologie informacyjne mają za zadanie dostarczyć idealne narzędzia komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Narzędzia te są intuicyjne i proste w obsłudze. Łatwość ich wykorzystywania dotyczy zarówno przygotowywania materiałów, jak również korzystania z nich przez uczniów.

Jesteśmy przekonani, że ten typ systemu kształcenia będzie działał na zasadzie nieograniczonego dostępu do profesjonalnej wiedzy udostępnianej w ramach platform stworzonych na użytek szkół średnich.

My jesteśmy gotowi już dziś!

Otwarte pozostaje pytanie: czy dołączysz do nas?

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951