Ankieta rekrutacyjna

Imiona i nazwisko ucznia zgodnie z metryką urodzenia
Telefony kontaktowe
Zamieszkanie
Miejsce zamieszkania
Miejsce stałego zameldowania
Miejsce tymczasowego zameldowania
Wybór drugiego języka oprócz angielskiego*
francuskiniemieckihiszpańskiwłoskirosyjski
Proszę zaznaczyć właściwą opcję.
Dla mojego dziecka wybieram opcję

(decyzję można zmienić w każdej chwili, składając pisemne oświadczenie w sekretariacie szkoły)*

religiaetykaproszę o nieobejmowanie mojego dziecka nauką religii katolickiej
wychowanie do życia w rodzinie - TAKproszę o nieobejmowanie mojego dziecka nauką wychowania do życia w rodzinie
wychowanie do życia w rodzinie - TAKproszę o nieobejmowanie mojego dziecka nauką wychowania do życia w rodzinie
Zgody i postanowienia
Szkoła nie może podawać uczniom jakichkolwiek leków, w tym przeciwbólowych. W razie przewidywanej konieczności dziecko powinno je mieć przy sobie.
Przyjmuję, że obowiązują mnie określone w kalendarzu szkolnym terminy i zobowiązuję się ich dochować bez narażania szkoły na koszty powiadamiania.
Przyjmuję, że na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć szkolnych oraz innych nośników elektronicznych rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz.
Deklaruję, że ponoszę odpowiedzialność za uszkodzenie, zgubienie czy powstałe szkody wynikłe z wniesienia przez moje dziecko telefonu na teren szkoły - zgodnie z odpowiednim zapisem w Statucie i Regulaminie Szkoły.
Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko. Przyjmuję do wiadomości, że nie wolno mu wnosić do szkoły sprayu, markerów oraz niebezpiecznych przedmiotów.
Akceptuję zakaz mocnego makijażu, ekstrawaganckich fryzur i kolorów włosów u mojego dziecka. Wygląd ucznia powinien być skromny, estetyczny, czysty i schludny - zgodnie z odpowiednimi zapisami w Statucie Szkoły.
Będę systematycznie przeglądał dziennik elektroniczny, w którym będę dokonywał usprawiedliwień nieobecności mojego dziecka. Tam też znajdować się będą wpisywane na bieżąco oceny, obecności bądź nieobecności oraz uwagi dotyczące zachowania.
Będę systematycznie zapoznawał się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (www.world-liceum.krakow.pl).

Oświadczam, że zostałem zapoznany z następującymi dokumentami:

kalendarzem roku szkolnego i planem lekcji

Statutem i Regulaminem Szkoły

wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów

harmonogramem wpłat czesnego

odpowiednimi procedurami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka poprzez szkołe w systemie ręcznym i elektronicznym w zakresie koniecznym oraz na publikację wizerunku - wszystkie informacje umieszczone w niniejszym formularzu pozostają wyłącznie do wiadomości dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawcy, sekretarza oraz menadżera.
Ja, obok zaznaczony, przyjmuję do wiadomości zobowiązania, które podjął w moim imieniu mój rodzic / opiekun
Ja, obok zaznaczony, przyjmuję do wiadomości zobowiązania jako rodzic/opiekun dziecka.
Kraków, dnia

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951