Terminy obowiązujące uczniów

30 września 2016 r. Składanie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.
do 7 lutego 2017 r. Nanoszenie zmian w deklaracjach – deklaracja ostateczna.

Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego.

Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych z deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych potwierdzeń do szkoły.

do 14 lutego 2017 r. Składanie oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.
do 4 marca 2017 r.

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego.

do 20 kwietnia 2017 r. Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji.
28 kwietnia 2017 r. Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych.
4-24 maja 2017 r. Część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE
4-26 maja 2017 r. Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
8-20 maja 2017 r.

(oprócz 14 maja)

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowych wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
4-26 maja 2017 r. Składanie wniosków o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.
1-20 czerwca 2017 r. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym.
30 czerwca 2017 r. Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu.
do 7 lipca 2017 r. Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.
do 10 sierpnia 2017 r. Informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.
22 sierpnia 2017 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
23-25 sierpnia 2017 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
12 września 2017 r. Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej.

 

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951